You are here

Sáng Thế Ký (5)

Sáng-Thế Ký (5)

Sự Ban Phước Của Chúa Trời Và Tội Lỗi Xảy Ra Trong Gia Đình Của Nô-ê

Sáng-Thế Ký 9:1 – 29

Bài giảng của Bà Mục Sư Châu Huệ Hiền


Download PDF File – Tải Xuống Bài PDF

Kỳ trước chúng ta đã tra khảo về cơn nước lụt lớn trên mặt đất. Vì tội lỗi giữa loài người ngày càng gia tăng, cả trái đất đầy dẫy sự gian ác, Chúa Trời Đức Gia-vê rất đau buồn, Ngài quyết định hủy diệt hết thảy loài người, nhưng Ngài muốn gìn giữ gia đình của Nô-ê vì người là công nghĩa trước mặt Ngài. Ngài dặn Nô-ê đóng một chiếc tàu hình hộp. Trước khi giáng nước lụt trên trái đất, Chúa Trời dặn Nô-ê và cả gia đình đi vào chiếc tàu và đem theo mỗi loại động vật một cặp, có đực có cái, có trống có mái. Rồi cơn nước lụt đến tràn ngập trái đất, hết thảy loài người và động vật trên mặt đất đều bị hủy diệt, chỉ có 8 người trong gia đình của Nô-ê và những con vật trong chiếc tàu hình hộp được sống còn thôi. Sau một trăm năm mươi ngày nước lụt mới khô đi, chiếc tàu tấp trên ngọn núi A-ra-rát, gia đình của Nô-ê và các con vật đều đi ra. Ở đó Nô-ê lập một bàn thờ và hiến dâng của lễ thiêu cho Chúa Trời Đức Gia-vê. Đức Gia-vê rất hài lòng, Ngài nghĩ rằng từ nay trở đi cho dù tâm tính của loài người là gian ác ngay từ lúc còn tuổi trẻ, nhưng Ngài sẽ không bao giờ tiêu diệt hết thảy sinh vật trên trái đất nữa.

Hôm nay chúng ta tra khảo những sự kiện kế tiếp trong Sáng Thế Ký.

Chúa Trời Giao Cho Gia Đình Của Nô-ê Cái Nhiệm Vụ Cai Quản Các Con Vật Sống Trên Trái Đất

Sáng Thế Ký 9:1 – 2 1 Chúa Trời ban phước cho Nô-ê và các con trai người, và phán rằng: “Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt đất. 2 Các loài thú vật ở trên đất, các loài chim trời, và các loài vật bò trên mặt đất, cùng các loài cá biển, đều sẽ kinh hải khiếp sợ các ngươi và bị giáo phó vào tay các ngươi.

Lúc ban đầu khi Chúa Trời mới dựng nên A-đam và Ê-va, Ngài cũng dặn bảo hai người phải sinh sản thêm nhiều làm cho đầy dẫy trên mặt đất. Quả thật loài người sinh sản rất nhiều, nhưng họ trở nên càng ngày càng gian ác, sau cùng Chúa Trời giáng sự phán xét trên trái đất. Sau cơn nước lụt, hết thảy loài người chỉ còn lại 8 người thôi, Chúa Trời lại ban phước cho gia đình của Nô-ê, và dặn bảo họ phải sinh sản thêm nhiều hầu cho loài người một lần nữa đầy dẫy trên mặt đất.

Trước kia Chúa Trời đã dặn A-đam và Ê-va phải cai quản hết thảy các con vật, các loài chim và cá biển. Bây giờ Ngài lại bảo Nô-ê và các con trai của người rằng các loài thú, các loài chim trời, các loài cá biển và các loài vật bò trên mặt đất đều sẽ kinh sợ chúng. Như vậy Chúa Trời giao cho họ cái nhiệm vụ cai quản hết thảy các con vật sống trên trái đất.

Chúa Trời Ban Cho Gia Đình Của Nô-ê Các Con Vật Làm Đồ Ăn

Sáng Thế Ký 9:3 – 4 3 Mọi loài di động và có sự sống sẽ dùng làm đồ ăn cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi tất cả những loài đó, cũng như ta đã cho các thứ cây xanh. 4 Nhưng các ngươi không được ăn thịt còn mạng sống, còn máu.

Chúa Trời còn ban cho loài người các con vật có sự sống để làm đồ ăn nữa. Trước kia Chúa Trời chỉ ban cho A-đam và các con cháu của người ăn các thứ rau cải và trái cây thôi.

Sau cơn nước lụt Ngài cho loài người ăn thịt của các con vật. Bởi vậy ăn thịt thì không phải là một tội lỗi gì cả, ấy là Chúa Trời cho phép ăn. Có nhiều người Việt Nam tưởng rằng ăn thịt nhiều quá thì mang tội, họ muốn giảm bớt tội lỗi nên đổi ra ăn chay. Ý tưởng này là hoàn toàn sai lầm, đầu tiên ăn thịt không phải là một tội lỗi, thứ hai ăn chay không giảm bớt được tội lỗi của chúng ta đâu, thật ra không có cách nào làm giảm bớt tội lỗi của chúng ta được, chỉ có huyết báu của Chúa Giê-su chảy ra trên cây thập giá mới có thể rửa sạch hết thảy tội lỗi của chúng ta thôi.

Chúa Trời ban cho loài người những con vật có sự sống để làm đồ ăn, có nghĩa là họ không được ăn những con vật đã chết rồi. Nhưng một mặt khác Ngài dặn bảo không được ăn thịt còn mạng sống, còn máu, phải nấu chín rồi mới ăn. Ngày nay chúng ta có kiến thức khoa học, chúng ta biết hai điều này rất hợp lý và vệ sinh, nhưng hồi đó loài người đâu có hiểu biết về những điều này. Nếu Chúa Trời không dạy bảo họ những điều này, loài người không thể nào nghĩ ra được. Điểm này chứng tỏ rằng Kinh Thánh quả thật là lời của Chúa Trời chứ không phải là do loài người bịa đặt ra.

Kẻ Nào Làm Đổ Màu Người Thì Sẽ Bị Đổ Máu Lại

Sáng Thế Ký 9:5 – 6 5 Chắc chắn ta sẽ đòi lại máu của sinh mạng các ngươi, nơi mọi loài thú vật, nơi tay người, nơi tay của anh em mỗi người. 6 Kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài.

Loài người có thể tự do giết con vật mà ăn thịt, điều đó thì không có tội lỗi gì cả. Nhưng nếu người nào hay con vật nào làm đổ máu của người ta thì người đó hay con vật đó phải chịu trừng phạt. Hễ ai làm đổ máu người khác thì sẽ bị làm đổ máu lại, lý do là tại vì Chúa Trời đã dựng nên loài người theo hình ảnh của Ngài.

Loài người mang hình ảnh của Chúa Trời, không ai được phép làm tổn thương đến hình ảnh của Ngài.

Chúa Trời Lập Giao Ước Với Loài Người Và Mọi Loài Sinh Vật

Sáng Thế Ký 9:7 – 17 7 Vậy các ngươi hãy sinh sản, thêm nhiều, và làm cho đầy dẫy trên mặt đất.” 8 Chúa Trời cũng phán cùng Nô-ê và các con trai người rằng: 9 “Nầy, bây giờ ta lập giao ước với các ngươi, với dòng dõi các ngươi, 10 và với mọi vật sống ở với ngươi, nào loài chim, nào súc vật, nào loài thú ở trên đất, với tất cả các loài ở trong tàu ra, tức là các loài vật ở trên đất. 11 Ta lập giao ước của ta với các ngươi; mọi loài sinh vật sẽ không bao giờ bị nước lụt hủy diệt nữa, và cũng không có nước lụt để hủy diệt trái đất nữa.” 12 Chúa Trời phán rằng: “Ðây là dấu hiệu về sự giao ước mà ta lập giữa ta và các ngươi, và hết thảy sinh vật ở với các ngươi, cho đến các thế hệ về sau. 13 Ta đặt cầu vòng của ta trên mây, nó sẽ là dấu hiệu chỉ về sự giao ước giữa ta với đất. 14 Khi nào ta gom góp mây trên mặt đất và cầu vòng sẽ hiện ra trên mây, 15 thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước sẽ không bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. 16 Khi cầu vòng ở trên mây, ta nhìn vào nó để nhớ lại sự giao ước đời đời giữa Chúa Trời với các loài xác thịt có sự sống ở trên đất.” 17 Chúa Trời lại phán cùng Nô-ê rằng: “Ðó là dấu hiệu về sự giao ước mà ta đã lập giữa ta và mọi loài xác thịt ở trên mặt đất.”

Chúa Trời lập giao ước với loài người và các con vật sống, nước lụt sẽ không bao giờ hủy diệt hết thảy các sự sống trên trái đất nữa. Dấu hiệu của sự giao ước này là cái cầu vòng. Bởi vậy mỗi khi chúng ta thấy cái cầu vồng ở trên mây, chúng ta biết rằng Chúa Trời sẽ không bao giờ giáng cơn nước lụt để tiêu diệt hết thảy sự sống trên trái đất nữa.

Tội Lỗi Xảy Ra Trong Gia Đình Của Nô-ê

Nô-ê và các con trai của người bắt đầu sinh sản thêm nhiều để làm cho đầy dẫy trên mặt đất, nhưng buồn thay tội lỗi đến vào gia đình này.

Sáng Thế Ký 9:18 – 23 18 Các con trai của Nô-ê ở trong tàu ra là Sem, Cham và Gia-phết. Cham là cha của Ca-na-an. 19 Đó là ba con trai của Nô-ê, và cũng do họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. 20 Nô-ê bắt đầu cày đất và trồng nho. 21 Người uống rượu say, rồi lõa thân ở trong trại mình. 22 Cham là cha của Ca-na-an, người thấy sự trần truồng của cha mình, thì kể lại cho hai anh em mình ở ngoài. 23 Nhưng Sem và Gia-phết đều lấy áo vắt trên vai mình, rồi đi thụt lùi đến che đắp sự trần truồng của cha mình; và họ xây mặt qua phía khác, nên chẳng nhìn thấy sự trần truồng của cha.

Nô-ê vốn là kẻ công nghĩa trước mặt Chúa Trời Đức Gia-vê, nhưng một hôm vì không cẩn thận, người uống rượu say rồi nằm lõa thân ở trong trại mình. Có người say rượu thì kêu la chưởi rủa, có người thì khóc lóc thê thảm, có người thì đánh đập người khác v.v. Say rượu khiến chúng ta mất đi tính tiết độ.

Tín Đồ Cơ Đốc thì phải mang quả của Thánh Linh; trong cái quả của Thánh Linh có chín đức tính, đức tính sau cùng là tiết độ.

Ga-la-ti 5:22 – 23 22 Nhưng quả của Thánh Linh là: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình yên, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 nhu mì, tiết độ. Không có luật pháp nào ngăn cấm các sự đó.

Mà say rượu khiến chúng ta mất đi tính tiết độ, cho nên chúng ta đừng bao giờ say rượu.

Ê-phê-sô 5:18 18 Đừng say rượu, vì rượu đưa đến trụy lạc, nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.

Khi Cham thấy cha trần truồng nằm trong trại, người đi nói cho hai người anh em biết. Cham đã phạm một tội lỗi nặng. Không chừng Cham vô tình nhìn thấy sự trần truồng của cha chứ không phải cố ý rình mò người cha mình. Nhưng khi người thấy cha mình nằm trần truống ở trong trại, thì người nên che chở cho cha, chứ người không nên đi rao truyền chuyện này cho hai người anh em biết.

Chúng ta phải che chở cho anh em, chúng ta không nên rao truyền lỗi lầm của người khác, nhưng một mặt khác chúng ta không phải cứ bỏ quả tội lỗi lầm lẫn của anh em là xong.

Ma-thi-ơ 18:15 15 Nếu anh em ngươi phạm tội, thì hãy đi gặp riêng anh em và chỉ ra lỗi lầm của anh em; nếu anh em nghe lời, thì ngươi đã được lại anh em về.

Chúng ta đều là con cái của Chúa Trời, chúng ta phải thánh sạch vì Cha của ta là thánh sạch. Khi chúng ta thấy anh em phạm tội lỗi, chúng ta nên đi gặp riêng với anh em đó và chỉ ra lỗi lầm của anh em, như vậy mới là hành động phải lẽ.

Cham không có che chở cho người cha, mà người đi nói cho hai người anh em Sem và Gia-phết biết. Sem và Gia-phết thì không phải như Cham vậy, họ lấy áo vắt trên vai mình, rồi đi thụt lùi đến che đắp cho cha mình. Họ xây mặt qua phía khác, nên họ chẳng thấy sự trần truồng của cha.

Nô-ê Rủa Sả Con Của Cham Nhưng Ngợi Khen Sem Và Gia-phết

Sáng Thế Ký 9:24 – 27 24 Khi Nô-ê tỉnh rượu rồi, người hay biết được điều con thứ hai đã làm cho mình. 25 Người nói rằng: “Ca-na-an đáng rủa sả! Nó sẽ làm nô lệ cho các nô lệ của anh em nó.” 26 Người lại nói rằng: “Ðáng ngợi khen Gia-vê, là Chúa Trời của Sem; Nguyện Ca-na-an làm nô lệ cho người! 27 Cầu xin Chúa Trời mở rộng đất cho Gia-phết, cho người ở trong trại của Sem; và Ca-na-an làm nô lệ cho người.”

Tại sao Nô-ê lại rủa sả Ca-na-an, con của Cham? Sem và Gia-phết thì quả thật là ngay thẳng, họ được ban phước là phải. Nhưng Ca-na-an là người con của Cham, Cham là kẻ phạm tội lỗi chứ không phải là Ca-na-an, tại sao người lại bị rủa? Có phải là người cha phạm tội thì cả con cháu cũng bị rủa sả chăng?

Không phải như vậy đâu! Lời của Chúa Trời dạy rằng người cha phạm tội thì người cha bị trừng phạt, người con không có chịu trừng phạt vì tội lỗi của người cha đâu.

Ê-xê-chi-ên 18:14 – 17 14 Này, một người có đứa con, nó thấy tất cả những tội lỗi cha nó đã phạm, thấy vậy, nó không làm giống như thế. 15 Nó không ăn tại các bàn thờ trên núi, nó không ngước mắt nhìn các pho tượng của nhà Y-sơ-ra-ên, nó không làm nhục người vợ của kẻ lân cận mình, 16 nó không áp bức ai, nó không lấy của cầm và không cướp bóc, nhưng nó ban bánh cho kẻ đói, và tặng áo cho kẻ trần truồng; 17 rút tay lại không hại kẻ nghèo, không đòi tiền lời và không lấy thêm, vâng giữ mệnh lệnh ta và theo đuổi luật lệ ta, thì nó sẽ không chết vì sự gian ác của cha nó, chắc chắn nó sẽ sống.

Ê-xê-chi-ên 18:20 20 Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang tội của cha và cha không mang tội của con. Sự công nghĩa của người công nghĩa sẽ được kể cho mình, sự gian ác của kẻ gian ác sẽ chất trên mình.

Hai đoạn Kinh Thánh trên giảng dạy rất rõ ràng. Người con không mang tội của cha, và người cha cũng không mang tội của con. Cho dù người cha phạm tội, nhưng nếu người con không đi theo đường lối của người cha, người sống theo lời dạy của Chúa Trời thì người sẽ được sống. Ai phạm tội lỗi thì người đó bị trừng phạt thôi.

Nhưng khi người cha sống một cuộc sống tội lỗi, thì người cha sẽ gây một ảnh hưởng xấu xa cho con cháu. Và Kinh Thánh cũng dạy rằng tội lỗi như men trong một đống bột, men sẽ gia tăng rất nhanh, tội lỗi thì không có ngừng tại một chỗ.

1 Cô-rinh-tô 5:6 – 8 6 Điều anh em khoe khoang là không tốt! Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? 7 Hãy tẩy sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới, đúng như anh em là không men vậy. Vì đấng Christ là con chiên của lễ Vượt Qua của chúng ta đã bị hy sinh rồi. 8 Bởi vậy chúng ta hãy kỷ niệm ngày lễ, chớ dùng men cũ, men gian ác và độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự chân thành và lẽ thật.

Nếu người cha sống trong tội lỗi và gây ảnh hưởng xấu cho người con, không chừng người con sẽ phạm tội lỗi còn nặng hơn tội lỗi của người cha. Và như vậy tội lỗi gian ác cứ gia tăng càng ngày càng nặng trong gia đình đó. Ngược lại nếu người cha là một người công nghĩa, thì con cái nhận được dạy dỗ tốt lành ngay từ hồi nhỏ và họ cũng trở nên con người công nghĩa.

Nô-ê thấy rõ tấm lòng của Cham là tội lỗi trụy lạc, và người cũng thấy rõ Ca-na-an đã chịu ảnh hưởng xấu của Cham rồi, cho nên người nói rằng sau này Ca-na-an sẽ trụy lạc trở nên nô lệ của các anh em. Nô-ê cũng thấy rõ hai đứa con trai Sem và Gia-phết có tấm lòng ngay thẳng công nghĩa, và các con cháu của họ sẽ trở nên công nghĩa, cho nên Nô-ê nói rằng Chúa Trời sẽ ban phước cho Sem và Gia-phết vậy.

Sau cơn lụt Nô-ê còng sống thêm ba-trăm năm mươi năm. Vậy Nô-ê hưởng thọ được chín-trăm năm mươi tuổi.

© Châu Huệ Hiền, 2016, 2018

Permission is granted for the non-profit distribution or printing of this message for the ministry of the Gospel.

Cho phép phân phát hoặc in lại bài giảng này phi lợi nhuận trong việc rao truyền Tin Lành.

 

(c) 2021 Christian Disciples Church